728x90 AdSpace

Τελευταία νέα

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Φωτοβολταϊκά: Ξεκινά το Πρόγραμμα Ενεργειακού ΣυμψηφισμούΟι υπηρεσίες του Διαχειριστή Δικτύου άρχισαν να δέχονται αιτήσεις για λειτουργία φωτοβολταϊκών με το σύστημα του ενεργειακού συμψηφισμού. Τι ισχύει για τα νησιά. Πόσος χρόνος απαιτείται για την ενεργοποίηση της σύμβασης. Οι δαπάνες.
Τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, άρχισαν να δέχονται αιτήσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς που θέλουν να υπογράψουν συμβάσεις ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).
Σύμφωνα με τον «οδηγό» που κατάρτισε ο Διαχειριστής, η σχετική διαδικασία για την αποδοχή και ενεργοποίηση της νέας σύνδεσης διαρκεί περίπου ένα τρίμηνο, ενώ το χρηματικό τέλος που καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος, κυμαίνονται από 300-450 ευρώ ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού και εφόσον δεν απαιτούνται επιπρόσθετες εργασίες στο δίκτυο.
Ειδικότερα με τις συμβάσεις ενεργειακού συμψηφισμού, ο καταναλωτής εξασφαλίζει ότι για τα 25 χρόνια που θα ισχύσει η σύμβαση, θα έχει σταθερό κόστος για τις κιλοβατώρες που παράγει το φωτοβολταϊκό του, ανεξαρτήτως του ύψους των τιμολογίων που προσφέρουν οι προμηθευτές ( ΔΕΗ και ανεξάρτητοι). Επιπλέον, ο αυτοπαραγωγός για τις κιλοβατώρες που παρπάγει η μονάδα του (υπολογίζονται σε 1200-1600 κιλοβατώρες το χρόνο για κάθε εγκατεστημένο κιλοβάτ φωτοβολταΪκού) απαλλάσσεται από τα τέλη χρήσης δικτύων και ΕΤΜΕΑΡ, ενώ καταβάλλει τα τέλη για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Το net metering εφαρμόζεται ήδη σε πολλές χώρες και αποτελεί μια περισσότερο υγιή μέθοδο για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην κατανάλωση, έναντι της επιδότησης της παραγωγής (feed in tariff). Ενδείκνυται δε περισσότερο για κάθε είδους επιχειρήσεις, εμπορικές και βιομηχανικές που διαθέτουν μεγάλες επιφάνειες όπου μπορούν να εγκαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον «οδηγό» του ΔΕΔΔΗΕ τα φωτοβολταϊκά μπορούν να εγκαθίστανται σε κτίρια, στο έδαφος, ή σε άλλες κατασκευές, όπως αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, αρκεί αυτές να ηλεκτροδοτούνται από το δίκτυο.
Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση του και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
Η ισχύς κάθε συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 κιλοβάτ (kWp) ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 20 κιλοβάτ. Επισημαίνεται ότι η μέγιστη αποδεκτή ισχύς μονοφασικών συστημάτων παραγωγής ανέρχεται σε 5 κιλοβάτ, επομένως σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης με μονοφασική σύνδεση η ισχύς του συστήματος περιορίζεται σε 5 κιλοβάτ.
Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με σκοπούς κοινωφελείς ή δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να φτάνει και τα 100 κιλοβάτ, ενώ σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση, η ισχύς των φωτοβολταϊκών αυτής της κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 κιλοβάτ.
Στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των συστημάτων μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 κιλοβάτ και ειδικά στην Κρήτη μέχρι 20 κιλοβάτ ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης, εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 10 κιλοβάτ ή για την Κρήτη τα 20 κιλοβάτ. Ειδικά στην Πελοπόννησο και στο τμήμα της Εύβοιας νοτίως του Αλιβερίου, καθώς και στα νησιά Άνδρο και Τήνο, η μέγιστη ισχύς συστήματος περιορίζεται επί του παρόντος στα 20 κιλοβάτ.
Η κατάθεση αίτησης προκειμένου για εγκαταστάσεις κατανάλωσης που συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης, υποβάλλεται στην αρμόδια τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ. Σε ένα μήνα η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, προχωρά στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον αιτούντα. Η προσφορά περιλαμβάνει την περιγραφή των έργων και εργασιών που θα εκτελέσει ο ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση και την συνολική σχετική δαπάνη, καθώς και τις εργασίες και ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος για την υλοποίηση της σύνδεσης. Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της. Μέσα στο διάστημα αυτό, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης στο γραφείο περιοχής, προσκομίζοντας τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Τα κόστος της σύνδεσης για ισχύ συστήματος μέχρι 55 κιλοβάτ θα κοστίζει 300 ευρώ, εφόσον δεν απαιτείται η αντικατάσταση του υφιστάμενου μετρητή κατανάλωσης. Διαφορετικά η σύνδεση θα κοστίζει 370 ευρώ προκειμένου για μονοφασικές παροχές ή 390 ευρώ για τριφασικές παροχές. Για ισχύ συστήματος άνω των 55 κιλοβάτ και μέχρι 100 κιλοβάτ, η σύνδεση θα κοστίζει 450 ευρώ. Στα κόστη αυτά ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται έργα δικτύου για τη σύνδεση.
Πώς γίνεται ο ενεργειακός συμψηφισμός
Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται από τον προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός (ΔΕΗ ή άλλος), με βάση τα πραγματικά δεδομένα καταμέτρησης που παρέχει ο Διαχειριστής του Δικτύου. Επομένως ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και με τελική εκκαθάριση στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό του ετήσιου κύκλου.
Ως χρεωστέα ενέργεια (για το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου) υπολογίζεται η διαφορά των ποσοτήτων που καταγράφονται από τον μετρητή, δηλαδή η διαφορά Α (Απορροφώμενη) – Ε (Εγχεόμενη), εφόσον η διαφορά αυτή είναι θετική. Εάν η διαφορά ισούται με μηδέν δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ εάν η διαφορά είναι αρνητική επίσης δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ η διαφορά αυτή πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό ως πρόσθετη εξερχόμενη (εγχεόμενη) ενέργεια.
Κατά την ετήσια εκκαθάριση τυχόν πλεόνασμα ενέργειας συμψηφίζεται με την χρεωστέα ενέργεια προηγούμενων περιόδων, για την οποία γίνεται αντιλογισμός. Τυχόν παραμένον μετά τον ετήσιο αντιλογισμό πλεόνασμα δεν πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Φωτοβολταϊκά: Ξεκινά το Πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού Description: Rating: 5 Reviewed By: CP CONSTRUCTIONS
Επιστροφή στην κορυφή